Splošni pogoji poslovanja – Makoter d.o.o.

I. Področje veljavnosti

 1. Naslednji splošni pogoji poslovanja veljajo za vse dobave in storitve, ki jih opravi MAKOTER d.o.o. kot prodajalec. Sopogodbenik jih s podpisom pogodbe ali z njihovim sprejemom, ne da bi jim ugovarjal, v primeru, da ni sklenjena pisna pogodba pa s sprejemom blaga ali storitev, ne da bi jim ugovarjal (izvršitev pogodbe), priznava tudi za morebitne nadaljnje posle med strankama.
 2. Odstopanje od teh splošnih pogojev poslovanja, kakor tudi od posebnih pogojev ali drugih podobnih dokumentov je možno le, če je to odstopanje priznano s podpisom prodajalca.

II. Ponudba in sprejetje ponudbe; tolmačenje pogodbe

 1. Če v ponudbi ni drugače opredeljeno, ponudba velja 14 dni.
 2. Ponudba je neobvezujoča, razen če to ni posebej določeno.
 3. Pogodba velja za sprejeto in obvezujočo, ko je le-ta potrjena s podpisom prodajalca in kupca.
 4. Vsaka sprememba, dopolnitev ali razdrtje pogodbe je možno le, če je to potrjeno s podpisom prodajalca in kupca.

III. Naročilo

 1. Kupec daje prodajalcu naročila blaga pisno. Naročilo mora vsebovati vse elemente, ki so na ponudbi ter druge pogoje, ki so  prodajalcu potrebni  za  pravilno  in  nemoteno  izvedbo.
 2. Naročilo kupca je sprejeto takrat, ko ga prodajalec pisno potrdi. Vsi nadaljnji pogovori med prodajalcem in kupcem (po telefonu, telefaksu, e-pošti ali ustni dogovori) kakor tudi kasnejše spremembe in dopolnitve teh dogovorov so veljavni samo, če jih prodajalec pisno potrdi.
 3. Če kupec od naročila, potem ko ga je prodajalec pisno potrdil, enostransko odstopi, mora poravnati vse stroške, ki so nastali v zvezi z naročilom.

IV. Potrditev naročila

 1. Prodajalec potrdi naročilo kupcu najkasneje v 3 delovnih dneh od prejema naročila. Če kupec v roku 3 dni od prejetja potrditve naročila pisno ne zahteva sprememb ali od naročila odstopi, se smatra, da se strinja s pogoji iz potrditve naročila.

V. Cene

 1. Vse cene so, kolikor ni navedeno drugače, v EUR brez DDV. Veljajo le za posamično predmetno naročilo. Stroški grafične priprave in izdelave klišejev kot tudi morebitni dodatni stroški se kupcu obračunajo posebej.
 2. Cene v ponudbah in cenikih so informativne in neobvezujoče, razen ko so potrjene s podpisom s strani prodajalca in kupca.
 3. Podjetje Makoter d.o.o. si pridržuje pravico zvišati prodajne cene v primeru nenadnega dviga cen surovin, transportnih stroškov, valutnih tečajev in drugih stroškov tudi v primeru potrjenih prodajnih cen, in sicer v enakem razmerju kot so se zvišali stroški.

VI. Industrijska lastnina in avtorske pravice

 1. Vsi načrti in predmeti, ki so bili izdelani s strani proizvajalca ali za proizvajalca, ostanejo v lasti proizvajalca, tudi v primeru, če je kupec plačal stroške izdelave le-teh. Kupec ima pravico zahtevati klišeje in tiskarske predloge.
 2. V primeru, da so kršene avtorske pravice ali industrijska lastnina kot posledica s strani kupca poslanih podatkov, kupec sprejema vso odgovornost in morebitne zahteve iz tega naslova nase.

VII. Lastninska pravica

 1. Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico nad izročenim blagom vse dotlej, dokler kupec kupnine ne poravna v celoti.

VIII. Dobava

 1. Za porazdelitev stroškov prevoza in prehod nevarnosti velja zadnja verzija INCOTERMS pogojev na dan odpreme blaga.
 2. Dogovorjen dobavni rok začne teči z dnem, ko prodajalec odpošlje kupcu pisno potrditev naročila pod pogojem, da je kupec predhodno izpolnil vse svoje obveznosti, zlasti da je prodajalcu predložil vse potrebne podatke, ki jih prodajalec potrebuje za proizvodnjo.
 3. Prodajalec si bo prizadeval, da bo blago dostavil v dogovorjenem dobavnem roku. V kolikor so potrebna še kakšna dodatna pojasnila oz. dopolnitve glede naročila ali dobave, dobavni rok prične teči ko prodajalec prejme in potrdi pojasnjene oz, dopolnjene podatke.
 4. Dobavni rok se šteje da je izpolnjen, če prodajalec odpošlje blago še zadnji dan dogovorjenega dobavnega roka.
 5. V primeru višje sile, kot so naravne katastrofe, motnje v proizvodnji, stavke, izprtja, pomanjkanje blaga ali surovin pri proizvajalčevem dobavitelju, se prodajalec odvezuje od dogovorjenega dobavnega roka. V takih primerih kupec ni upravičen do nadomestila možnih nastalih stroškov.
 6. Nadomestilo možnih nastalih stroškov je možno v primeru namere ali hude malomarnosti.
 7. Kupec ne more odstopiti od pogodbe pred iztekom dobavnega roka.

IX. Pakiranje

 1. Prodajalec je odgovoren za pravilno pakiranje blaga, kot je običajno za to branžo.
 2. Cena pakiranja je odvisna od teže in količine embalaže, ki se uporablja za pakiranje blaga. V kolikor to ni drugače določeno, je cena pakiranja vključena v ceni izdelkov.
 3. Poseben način pakiranja se kupcu zaračuna posebej.
 4. Pri folijah se kupcu obračuna bruto teža role (tulec + folija). V kolikor kupec zahteva, da se mu obračuna dejanska količina folije, se mu tulci zaračunajo posebej.

X. Odstopanja v teži oz. v količini

 1. Zaradi narave proizvodnje si prodajalec pridržuje pravico do odstopanja v prodani količini oz. teži blaga.
 2. Do 300 kg oz. 15.000 kom je dovoljeno odstopanje do vključno ± 30 %.
 3. Nad 300 kg do 600 kg oz. nad 15.000 kom do 30.000 kom je dovoljeno odstopanje do vključno ±20 %.
 4. Nad 600 kg oz. nad 30.000 kom je dovoljeno odstopanje do vključno ±10 %.
 5. Če dobavljena količina odstopa od naročene v zgoraj navedenih mejah, se šteje, da je blago dobavljeno v ustrezni količini in se tudi zaračuna po dejansko dobavljeni količini.

XI. Odstopanja v dolžini ali širini

 1. Zaradi narave proizvodnje si prodajalec pridržuje pravico do odstopanja v dolžini in širini proizvodov do vključno ± 4 %.
 2. Kjer imata prodajalec in kupec posebej podpisane tehnično prevzemne pogoje, veljajo odstopanja, ki so navedena v tehnično prevzemnih pogojih.
 3. Če dobavljeno blago odstopa od naročenega v zgoraj navedenih mejah, se šteje, da je blago dobavljeno v ustrezni dimenziji.

XII. Odstopanja v debelini proizvodov

 1. Zaradi narave proizvodnje si prodajalec pridržuje pravico do odstopanja v debelini proizvodov.
 2. Do debeline 35 my je dovoljeno odstopanje debeline do vključno ± 8 %.
 3. Nad debelino 35 my je dovoljeno odstopanje debeline do vključno ± 5 %.
 4. Če dobavljeno blago odstopa od naročenega v zgoraj navedenih mejah, se šteje, da je dobavljeno blago ustrezne debeline.

XIII. Odstopanja v tisku

 1. Zaradi narave proizvodnje si prodajalec pridržuje pravico do odstopanja v barvi izdelka do vključno Delta 4 (merjeno z napravo SpectroDens) od potrjenega vzorca oz. kromalina.
 2. Kupec ima vso pravico priti na potrditev tiska.
 3. Če dobavljen tisk odstopa od naročenega v zgoraj navedenih mejah, se šteje, da je blago ustrezno dobavljeno.
 4. Prodajalec uporablja barve, ki so na alkoholni bazi in so običajne za flexotisk. Kupec, ki bi želel barve s posebnimi specifikacijami, kot so svetlobno obstojne, matirane, fluorescentne barve ali barve odporne proti mehanskim poškodbam, mora to jasno specificirati že pri povpraševanju.
 5. Prodajalec ne odgovarja za reklamacije nastale kot posledica napak v podatkih, tiskarskih predlogah, klišejih poslanih s strani kupca.
 6. V primeru, da se na izdelek tiska EAN-koda, mora le-ta biti obrnjena v smeri tiska, saj se le tako lahko zagotovi, da bo njena berljivost vsaj v C območju (merjeno z napravo Quick Check).
 7. Prodajalec si pridržuje pravico do zamika tiska – pokrivnost prednje in zadnje strani - na končnem proizvodu do vključno ± 5 mm.

XIV. Skladiščenje izdelkov / rok uporabe

 1. Izdelke skladiščiti v suhem prostoru pri temperaturi med 15° C in 25° C ter vlažnostjo zraka do 65%. Izdelek ne sme biti izpostavljen direktnim vplivom okolja (sonce, voda, sneg,..).
 2. Ob primernem skladiščenju je rok uporabe izdelkov 1 leto.
 3. Izdelke je potrebno pred nadaljnjo uporabo ali dodelavo klimatizirati na sobni temperaturi vsaj 24 ur, v suhem in brezprašnem prostoru.

XV. Reklamacije

 1. Ob prevzemu blaga je kupec dolžan preveriti količino in kakovost dobavljenega blaga ter s podpisom potrditi prejem blaga. V kolikor blago odstopa od naročenega za več kot v zgoraj navedenih mejah, je kupec dolžan pisno reklamirati blago v 8 dneh od prejema blaga.
 2. Blago s skritimi napakami lahko kupec reklamira v roku 6 mesecev od dneva dobave blaga na osnovi komisijskega zapisnika.
 3. Zaradi tehničnih vzrokov serijske izdelave se delež do vključno 3 % celotne količine blaga ne more reklamirati, ne glede na to ali se pomanjkljivosti pojavijo v materialu, tisku ali izdelavi.
 4. Prodajalec izstavi kupcu za nesporno upravičeno reklamirano blago dobropis v roku 8 dni po prejemu reklamiranega blaga nazaj v prodajalčevo skladišče.
 5. Kupec mora dobropis, s katerim potrjuje tudi zmanjšanje odbitka obračunanega DDV, potrditi in en izvod potrjenega dobropisa vrniti prodajalcu najkasneje v 8 dneh.

XVI. Plačilo

 1. Račun je poravnan, ko banka obvesti prodajalca, da je denar nakazan ali ko kupec prodajalcu pošlje swift potrdilo o plačilu.
 2. Če kupec svoje obveznosti ne poravna v dogovorjenem roku, lahko prodajalec ustavi dobavo blaga vse do popolne poravnave obveznosti s strani kupca.
 3. Morebitne stroške izterjave plača kupec.

XVII. Reševanje sporov

 1. Stranki rešujeta medsebojne spore sporazumno, če pa to ni mogoče, je pristojno Okrožno sodišče v Murski Soboti.
Image Map

Makoter skozi čas

1981

1981

Milica Makoter registrira popoldansko obrt.

1984

1984

Janko Makoter prevzame od Milice Makoter obrtno delavnico s površino 200 m2.

1985

1985

Izgradnja dodatnih 50 m2 poslovnih prostorov in nakup strojev za izdelavo PE folije in vrečk.

1986

1986

Nakup ekstruderja in tiskarskega stroja.

1987

1987

Nakup novega stroja za izdelovanje vrečk in ekstruderja za izdelavo folije. Dograditev dodatnih 200 m2  poslovnih prostorov.

1989

1989

Nakup dveh strojev za izdelavo PE folije, šest barvnega tiskarskega stroja in avtomatskega stroja za izdelavo vrečk. Število zaposlenih naraste na 10.

1990

1990

Dograditev nove proizvodne hale z jedilnico, garderobami in umivalnico s skupno površino 600 m2. Ureditev parkirišča. Število zaposlenih naraste na 17.

1991

1991

Ureditev in registracija podjetja Makoter d.o.o.

1992

1992

Izgradnja lastne transformatorske postaje.

1994

1994

Nakup dodatnih dveh strojev za izdelovanje vrečk in stroja za izdelavo klišejev.

1996

1996

Začetek delovanja podjetja Makoter d.o.o.

1997

1997

Prenos sredstev in prehod zaposlenih od podjetnika Janka Makoterja v podjetje Makoter d.o.o.

1998

1998

Pridobitev certifikata ISO 9001 za kvaliteto izdelkov in poslovanja.

1999

1999

Posodobitev proizvodnih zmogljivosti. Nakup ekstruderja za izdelavo trosloje PE folije, osem barvnega tiskarskega stroja, stroja za varjenje vrečk s fleksibilno ročko, izgradnja novega proizvodnega obrata. Skupna površina poslovnih procesov znaša 4.000 m2. Podjetje zaposluje že 62 delavcev.

2000

2000

Prihodki iz prodaje so presegli 20 milijonov nemških mark. Zmogljivost proizvodnje dosega 4500 ton letno. Podjetje ob koncu leta zaposluje 86 delavcev.

2001

2001

Nakup stroja za reciklažo odpadne folije in mešalnice barv. Podjetje ob koncu leta zaposluje 90 delavcev.

2002

2002

Prihodki prodaje so dosegli cca.10 mio €, izvedene so bile investicije v infrastrukturo in povečanje kapacitet in izboljšanje kakovosti na obstoječi opremi; podjetje ob koncu leta zaposluje 92 delavcev.

2003

2003

Izvedene so bile investicije v višini cca. 88 mio SIT, največje od tega so zamenjava in povečanje trafo postaje, oprema grafike ter izgradnja nadstrešnice in prekritje strehe. Podjetje ob koncu leta zaposluje 103 delavce.

2004

2004

Nakup in zagon stroja za izdelavo vrečk DKT. Nakup in začetek uvedbe novega informacijskega sistema. Podjetje zaposluje ob koncu leta 111 ljudi.

2005

2005

Nakup in zagon INLINE tiskarskega stroja in koekstruderja. Uvedba novega informacijskega sistema. Podjetje zaposluje ob koncu leta 105 delavcev.

2006

2006

Razširitev svojih zmogljivosti z novim 8 barvnim flekso-tiskarskim strojem in konfekcijskim strojem za industrijske vrečke higienskega programa.

2007

2007

Podjetje Makoter stremi k zadovoljnim kupcem. Tako smo povečali naše kapaciteta z nakupom stroja za izdelavo vrečk z ročaji z namenom skrajšanja dobavnih rok. Zaradi učinkovitejše proizvodnjo smo dodatno investirali v napravo za predelavo odrezkov.

2008

2008

Investiranje v napravo za izdelavo vreč dolžine max. 4m ter registriranje nove dejavnosti GRADBENIŠTVO (fasaderska in pleskarska dela, izdelava KNAUF sistemov in ARMSTRONG stropov); podjetje ob koncu leta zaposluje 130 delavcev od tega 12 v gradbeništvu.

2010

2010

Investicija v novi 10 barvni tiskarski stroj.

2011

2011

Investiranje v novi stroj za izdelavo vrečk.

2012

2012

Zagon sežigalnice (RTO-REGENERATIVE THERMAL OXIDATION).

2013

2013

Investiranje v protihrupne zaščite, zaprti hladilni kompresijski sistem.

2014

2014

Izgradnja novih skladiščnih prostorov, novih proizvodnji prostorov ter zagon novega stroja za izdelovanje industrijskih vrečk.

2015

2015

Zagon novega tiskarskega stroja s širino tiska 1700mm.

2016

2016

Zagon novega stroja za izdelovanje industrijskih vrečk.

2018

2018

Zagon nove regeneracijske linije ter dveh strojev za izdelovanje industrijskih vrečk.

2019

2019

Zagon novega tiskarskega stroja.

2020

2020

Investiranje v novo rezalno linijo z lasersko perforacijo.

Vizija in poslanstvo podjetja

Podjetje Makoter želi razširiti proizvodnjo in prodajo:

 • polietilenske folije višjega kakovostnega razreda,
 • vrečk različnih vrst iz polietilena,
 • polietilenske embalaže za strojno pakiranje,
 • večbarvnega tiska na polietilen, polipropilen in papir

tako, da bo ostalo vodilni proizvajalec in prodajalec teh izdelkov in storitev v Sloveniji in pomemben konkurent vodilnim evropskim proizvajalcem tovrstne embalaže. Ker podjetje želi izdelovati in prodajati izdelke, ki bodo izpolnili pričakovanja kupcev, bo sistematično skrbelo za kakovost s pomočjo izgrajevanja in izpopolnjevanja standarda ISO 9001. Podjetje bo črpalo moč za zastavljene cilje z nenehnim izpopolnjevanjem, izobraževanjem in motiviranjem zaposlenih v smislu učečega se podjetja. Sočasno bo notranjo organizacijo prilagajalo novim tehnologijam in spremembam v okolju.

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z njihovo uporabo. Beri naprej ...