Osnovni kodeks ETI

Ta dokument je bil spremenjen 01. aprila 2014 z revizijo 6. določbe. Delovne čas ne sme biti čezmeren.

 1. Zaposlitev se izbere svobodno

  • Ni nobenega prisilnega, vezanega ali neprostovoljnega zaporniškega dela.
  • Delavci niso dolžni vplačati "kavcije" ali pri delodajalcu pustiti identifikacijskih dokumentov in lahko delodajalca svobodno zapustijo na podlagi razumnega odpovednega roka.

 2. Spoštujeta se svoboda do združevanja in pravica do kolektivnega pogajanja

  1. Delavci, brez razlikovanja, imajo pravico, da se pridružijo ali oblikujejo sindikate po lastni izbiri in se lahko kolektivno pogajajo.
  2. Delodajalec sprejme odprt odnos do dejavnosti sindikatov in njihovih organizacijskih dejavnosti.
  3. Predstavniki delavcev niso diskriminirani in imajo možnost, da svoje funkcije predstavnika opravljajo na delovnem mestu.
  4. Če je pravica do svobode združevanja in kolektivnega pogajanja omejena z zakonom, delodajalec omogoča in ne ovira razvoja vzporednih načinov za neodvisno in svobodno združevanje in pogajanje.

 3. Delovne razmere so varne in higienske

  1. Zagotovi se varno in higiensko delovno okolje, ob upoštevanju prevladujočega poznavanja industrije in kakršne koli posebne nevarnosti. Izvedejo se ustrezni ukrepi za preprečitev nesreč in škode za zdravje, ki izhajajo iz, so povezane z, ali ki se pojavljajo pri delu, z zmanjšanjem, kolikor je to izvedljivo, vzrokov za tveganja v delovnem okolju.
  2. Delavci redno prejmejo zabeleženo usposabljanje o varnosti in zdravju na delovnem mestu. Takšna usposabljanja se ponovijo za na novo zaposlene in za premeščene delavce.
  3. Zagotovi se dostop do čistih toaletnih prostorov in do pitne vode, in če je to primerno, se zagotovijo čisti prostori za shranjevanje hrane.
  4. Nastanitev, kjer so zagotovljene, morajo biti čiste, varne in ustrezati osnovnim potrebam delavcev.
  5. Podjetje, ki spoštuje ta kodeks mora odgovornost za zdravje in varnost dodeliti višjemu predstavniku vodstva.

 4. Otroško delo je prepovedano

  1. Zaposlovanje otrok je prepovedano.
  2. Podjetja bodo razvile ali sodelovale in prispevale k politikam in programom, ki morebitnim otrokom, ki opravljajo otroško delo, pomagajo pri prehodu, da lahko obiskuje in ostane v kakovostnem šolstvu, dokler več ni otrok; izraza "otrok" in "otroško delo" sta definirana v prilogah.
  3. Otroci in osebe mlajše od 18 let dela ne smejo opravljati ponoči ali v nevarnih razmerah.
  4. Ta pravila in postopki morajo ustrezati določbam ustreznih standardov ILO.

 5. Plačujejo se vsaj minimalne plače

  1. Plača in prejemki plačani za standarden delovni teden morajo znašati najmanj toliko, kot je določeno po državnih zakonih ali merilnih standardih industrije. Ustrezati morajo tistemu merilu, ki je višje. V vsakem primeru morajo plače biti dovolj visoke, da zadostujejo za osnovne potrebe in zagotavljajo nekaj diskrecijskih dohodkov.
  2. Vsem delavcem se zagotovijo pisne in razumljive informacije o njihovih pogojih zaposlovanja v zvezi s plačo, preden vstopijo v delovno razmerje in v zvezi s podatki o njihovi plači v vsakem plačilnem obdobju ob izplačilu.
  3. Odbitki od plač kot disciplinski ukrep so prepovedani, prav tako so prepovedani vsakršni odbitki od plač, ki niso v skladu z državnimi zakoni, brez izrecnega dovoljenja zadevnega delavca. Vsi disciplinski ukrepi morajo biti evidentirani.

 6. Delovni čas ne sme biti čezmeren

  1. Delovni čas mora biti v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in določbami 6.2 do 6.6 spodaj, odvisno od tega, kateri pogoji zagotavljajo večje varstvo delavcev. Določbe od 6.2 do 6.6 temeljijo na mednarodnih delovnih standardih.
  2. Delovni čas, brez nadur, se opredeli s pogodbo in ne sme presegati 48 ur na teden.*
  3. Vse nadure morajo biti prostovoljne. Nadure se uporabijo odgovorno, ob upoštevanju sledečega: obsega, pogostosti in ur opravljenih s strani posameznega delavca in zaposlenih kot celote. Nadure se ne uporabijo za zamenjavo redne zaposlitve. Nadure se vedno poravnajo po premijski stopnji s pribitkom. Priporoča se, da ta stopnja ni nižja od 125 % redne tarife.
  4. Skupno število ur opravljenih v katerem koli sedem-dnevnem obdobju ne sme presegati 60 ur, razen če je to zajeto v določbi 6.5 spodaj.
  5. Delovni čas sme presegati 60 ur v sedem-dnevnem obdobju le v izjemnih okoliščinah, kadar so izpolnjeni vsi od naslednjih pogojev:
   • da je to dovoljeno z nacionalno zakonodajo;
   • da je to dovoljeno po kolektivni pogodbi, v skladu s svobodnim dogovorom z delavsko organizacijo, ki predstavlja znaten del delovne sile;
   • kadar so zagotovljeni ustrezni zaščitni ukrepi za zaščitno zdravja in varnosti delavcev; in
   • ko delodajalec lahko dokaže, da veljajo izjemne okoliščine, kot je nepričakovan vrhunec proizvodnje, nesreča ali nujni primer.
  6. Delavcem se mora zagotovi vsaj en prost dan v vsakem sedem-dnevnem delovnem intervalu, kjer to omogoča nacionalni zakon, dva prosta dni v vsakem 14-dnevnem delovnem intervalu.

 7. Diskriminacija se ne izvaja

  1. Ni diskriminacije pri zaposlovanju, nadomestilu, dostopu do usposabljanja, napredovanju, prekinitvi ali upokojitvi, ki bi temeljila na podlagi rase, kaste, narodnosti, vere, starosti, invalidnosti, spola, zakonskega stanu, spolne usmerjenosti, sindikata ali politične pripadnosti.

 8. Zagotavlja se redna zaposlitev

  1. Do kolikšne mere je mogoče, se delo opravlja na podlagi priznanega delovnega razmerja, sklenjenega na podlagi nacionalnih zakonov in praks.
  2. Obveznosti do zaposlenih na podlagi zakona ali predpisov o delu ali socialni varnosti se ni dovoljeno izogibati s sklepanjem pogodbe le za delo, sklepanja podpogodb ali z ureditvami dela od doma ali s shemami za vajeništvo, če ni dejanskega namena za posredovanje sposobnosti ali zagotovitev redne zaposlitev. Prav tako se takšnim obveznostim ni dovoljeno izogibati s prekomerno uporabo pogodb za zaposlitev za določen čas.

 9. Ostro ali nečloveško ravnanje ni dovoljeno

  1. Prepovedana je fizična zloraba ali discipliniranje, grožnja fizične zlorabe, spolno ali drugo nadlegovanje in verbalno nasilje ali druge oblike ustrahovanja.

* Mednarodnimi standardi priporočajo postopno zmanjšanje normalnega delovnega časa, kadar je to primerno, na 40 ur na teden, brez kakršnegakoli zmanjšanja plače delavcev ob zmanjšanju ur.

Določbe tega kodeksa predstavljajo najnižje in ne najvišje standarde, prav tako se ta kodeks ne sme uporabljati za to, da bi podjetjem preprečeval preseganje teh standardov. Od podjetij, ki ta kodeks uporabljajo, se pričakuje, da izpolnjujejo nacionalne zakonodajo in drugo veljavno zakonodajo in da, kadar določbe zakona in kodeksa obravnavajo isto temo, upoštevajo določbe, ki delavcem nudijo večjo zaščito.

Opomba: Na vso moč si prizadevamo, da bi prevodi osnovnega kodeksa ETI in načel uporabe bili čim bolj popolni in natančni. Kljub temu upoštevajte, da je v obeh primerih kot uradno različico treba obravnavati angleški jezik

Image Map

Makoter skozi čas

1981

1981

Milica Makoter registrira popoldansko obrt.

1984

1984

Janko Makoter prevzame od Milice Makoter obrtno delavnico s površino 200 m2.

1985

1985

Izgradnja dodatnih 50 m2 poslovnih prostorov in nakup strojev za izdelavo PE folije in vrečk.

1986

1986

Nakup ekstruderja in tiskarskega stroja.

1987

1987

Nakup novega stroja za izdelovanje vrečk in ekstruderja za izdelavo folije. Dograditev dodatnih 200 m2  poslovnih prostorov.

1989

1989

Nakup dveh strojev za izdelavo PE folije, šest barvnega tiskarskega stroja in avtomatskega stroja za izdelavo vrečk. Število zaposlenih naraste na 10.

1990

1990

Dograditev nove proizvodne hale z jedilnico, garderobami in umivalnico s skupno površino 600 m2. Ureditev parkirišča. Število zaposlenih naraste na 17.

1991

1991

Ureditev in registracija podjetja Makoter d.o.o.

1992

1992

Izgradnja lastne transformatorske postaje.

1994

1994

Nakup dodatnih dveh strojev za izdelovanje vrečk in stroja za izdelavo klišejev.

1996

1996

Začetek delovanja podjetja Makoter d.o.o.

1997

1997

Prenos sredstev in prehod zaposlenih od podjetnika Janka Makoterja v podjetje Makoter d.o.o.

1998

1998

Pridobitev certifikata ISO 9001 za kvaliteto izdelkov in poslovanja.

1999

1999

Posodobitev proizvodnih zmogljivosti. Nakup ekstruderja za izdelavo trosloje PE folije, osem barvnega tiskarskega stroja, stroja za varjenje vrečk s fleksibilno ročko, izgradnja novega proizvodnega obrata. Skupna površina poslovnih procesov znaša 4.000 m2. Podjetje zaposluje že 62 delavcev.

2000

2000

Prihodki iz prodaje so presegli 20 milijonov nemških mark. Zmogljivost proizvodnje dosega 4500 ton letno. Podjetje ob koncu leta zaposluje 86 delavcev.

2001

2001

Nakup stroja za reciklažo odpadne folije in mešalnice barv. Podjetje ob koncu leta zaposluje 90 delavcev.

2002

2002

Prihodki prodaje so dosegli cca.10 mio €, izvedene so bile investicije v infrastrukturo in povečanje kapacitet in izboljšanje kakovosti na obstoječi opremi; podjetje ob koncu leta zaposluje 92 delavcev.

2003

2003

Izvedene so bile investicije v višini cca. 88 mio SIT, največje od tega so zamenjava in povečanje trafo postaje, oprema grafike ter izgradnja nadstrešnice in prekritje strehe. Podjetje ob koncu leta zaposluje 103 delavce.

2004

2004

Nakup in zagon stroja za izdelavo vrečk DKT. Nakup in začetek uvedbe novega informacijskega sistema. Podjetje zaposluje ob koncu leta 111 ljudi.

2005

2005

Nakup in zagon INLINE tiskarskega stroja in koekstruderja. Uvedba novega informacijskega sistema. Podjetje zaposluje ob koncu leta 105 delavcev.

2006

2006

Razširitev svojih zmogljivosti z novim 8 barvnim flekso-tiskarskim strojem in konfekcijskim strojem za industrijske vrečke higienskega programa.

2007

2007

Podjetje Makoter stremi k zadovoljnim kupcem. Tako smo povečali naše kapaciteta z nakupom stroja za izdelavo vrečk z ročaji z namenom skrajšanja dobavnih rok. Zaradi učinkovitejše proizvodnjo smo dodatno investirali v napravo za predelavo odrezkov.

2008

2008

Investiranje v napravo za izdelavo vreč dolžine max. 4m ter registriranje nove dejavnosti GRADBENIŠTVO (fasaderska in pleskarska dela, izdelava KNAUF sistemov in ARMSTRONG stropov); podjetje ob koncu leta zaposluje 130 delavcev od tega 12 v gradbeništvu.

2010

2010

Investicija v novi 10 barvni tiskarski stroj.

2011

2011

Investiranje v novi stroj za izdelavo vrečk.

2012

2012

Zagon sežigalnice (RTO-REGENERATIVE THERMAL OXIDATION).

2013

2013

Investiranje v protihrupne zaščite, zaprti hladilni kompresijski sistem.

2014

2014

Izgradnja novih skladiščnih prostorov, novih proizvodnji prostorov ter zagon novega stroja za izdelovanje industrijskih vrečk.

2015

2015

Zagon novega tiskarskega stroja s širino tiska 1700mm.

2016

2016

Zagon novega stroja za izdelovanje industrijskih vrečk.

2018

2018

Zagon nove regeneracijske linije ter dveh strojev za izdelovanje industrijskih vrečk.

2019

2019

Zagon novega tiskarskega stroja.

2020

2020

Investiranje v novo rezalno linijo z lasersko perforacijo.

Vizija in poslanstvo podjetja

Podjetje Makoter želi razširiti proizvodnjo in prodajo:

 • polietilenske folije višjega kakovostnega razreda,
 • vrečk različnih vrst iz polietilena,
 • polietilenske embalaže za strojno pakiranje,
 • večbarvnega tiska na polietilen, polipropilen in papir

tako, da bo ostalo vodilni proizvajalec in prodajalec teh izdelkov in storitev v Sloveniji in pomemben konkurent vodilnim evropskim proizvajalcem tovrstne embalaže. Ker podjetje želi izdelovati in prodajati izdelke, ki bodo izpolnili pričakovanja kupcev, bo sistematično skrbelo za kakovost s pomočjo izgrajevanja in izpopolnjevanja standarda ISO 9001. Podjetje bo črpalo moč za zastavljene cilje z nenehnim izpopolnjevanjem, izobraževanjem in motiviranjem zaposlenih v smislu učečega se podjetja. Sočasno bo notranjo organizacijo prilagajalo novim tehnologijam in spremembam v okolju.

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z njihovo uporabo. Beri naprej ...